Bài viết | Bá Vương Tinh

  TL Spider Man
  Trang bị Option
  Nón
  Sinh Lực 39
  Thời Gian Làm Chậm -40%
  Thể Lực 49
  Thân Pháp 15
  Nội Lực 6
  Phòng Thủ Vật Lý 24%
  Bao tay
  Sinh Lực 154
  Thời Gian Choáng -40%
  Nội Lực 106
  Kháng Hỏa 20%
  Thể Lực21
  Sinh Khí 3
  Áo
  Sinh Lực 121
  Thời Gian Phục Hồi 58
  Kỹ Năng  + 2
  Phòng Thủ Vật Lý 29%
  Nội Lực 127
  Kỹ Năng + 1
  Đai lưng
  Nội Lực 90
  Phòng Thủ Vật Lý 23%
  Thể Lực 153
  Thời Gian Làm Chậm -40%
  Sinh Lực 86
  Thân Pháp 4
  Giày
  Sinh Lực 28
  Kháng Băng 24%
  TĐDC 40%
  Dây chuyền AB Liên Đấu
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 142
  Kháng Băng 29%
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 189
  Kháng Hỏa 29%
  Ngọc bội AB
  AB Nội Lực 164
  Kháng Độc 29%
  Vũ khí
  Sinh Lực 132
  TĐĐ 30%
  STVL 125%
  STVL 50
  Hút Nội 7
  Kỹ Năng + 2  
  TVB Ku Shin
  Trang bị Option
       Nón     
   ĐQ Liên Đấu
  Bao tay
  ĐQ Liên Đấu
  Áo
  ĐQ Liên Đấu
  Đai lưng
  Nội Lực 46
  Kháng Băng 25%
  Sinh Lực 38
  Giày
  Định Quốc
  TĐDC 45%
  Sinh Lực 149
  Dây chuyền
  KTC 20%
  Kháng Độc 10%
  Thể Lực 47
  Sức mạnh 14
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 122
  Kháng Băng 30%
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực  161
  Kháng Băng 30%
  Ngọc bội 
  Kim Quang
  Vũ khí
  BQNT 2%
  TLCKCX 238
  STVL 50%
  STVL 41
  Hút SL 5%
  Băng Sát 97
  ĐM Tiểu lý phi đao
  Trang bị Option
  Nón
  Sinh Lực 87
  PTVL 24%
  Thể Lực 36
  Thân Pháp 19
  Nội Lực 6
  Làm Chậm 30%
  Bao tay
  Kim Quang
  Áo
  Phục Hồi 40
  TGTĐ 40%
  Sinh Lực 6
  Kháng Băng 22%
  Nội  Lực 42
  Đai lưng
  Thể Lực 5
  Làm Chậm 20%
  Sinh Lực 128
  PTVL 23%
  Nội Lực 60
  Thân Pháp 6
  Giày
  Sinh Lực 73
  TGTĐ 30%
  TĐDC 40%
  Kháng Băng 22%
  Thể Lực 14
  Dây chuyền 
  AB KTC 20%
  Kháng Lôi 5%
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 141
  Kháng Băng 30%
  Sinh Lực 110
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 146
  Kháng Hỏa 30%
  Sinh Lực 153
  Ngọc bội AB
  AB Nội Lực 166
  Kháng Độc 30%
  KTC 5%
  Vũ khí
  TLCKCX 227
  STVL 50
  STVL 60%
  Kháng Độc 23 
  TĐĐ 20%
   
  NĐ Vy Vy
  Trang bị Option
  Nón
  Sinh Lực 80
  PTVL 15%
  Nội Lực 100
  Thân Pháp 7
  Thể Lực 6
  Làm Chậm 40%
  Bao tay
  Sinh Lực 98
  TGTĐ 40%
  Thể Lực 63
  Kháng Băng 24%
  Áo
  Phục Hồi 40
  Kháng Băng 24%
  Sinh Lực 47
  TGTĐ 30%
  Thể Lực 37
  Đai lưng
  Thể Lực 59
  PTVL 23%
  Nội Lực 74
  Làm Chậm 40%
  Giày
  Nội Lực 92
  Làm Chậm 30%
  Sinh Lực 19
  PTVL 25%
  TĐDC 27%
  Dây chuyền AB
  AB KTC 20%
  Kháng Lôi 9%
   
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 189
  Kháng Băng 30%
  Sinh Lực 147
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 150
  Kháng Hỏa 30%
  Sinh Lực 134
  Ngọc bội AB
  AB Nội Lực 131
  Kháng Độc 30%
  KTC 5%
  Vũ khí
  Sinh Lực 6
  Kháng Lôi 3%
  TLCKCX 217.
  Độc Sát Nội Công +49
   
  TY CÁ
  Trang bị Option
  Nón
  Nội Lực 59
  PTVL 25%
  Thể Lực 45
  Thân Pháp 8
  Sinh Lực 49
  Làm Chậm 40%
  Bao tay
  Sinh Lực 100
  TGTĐ 40%
  Nội Lực 14
  Kháng Băng 22%
  Thể Lực 99
  Áo
  Sinh Lực 12
  TGLC 30%
  Phục Hồi 40
  PTVL 22%
  Thể Lực 54
  Đai lưng
  Nội Lực 70
  PTVL 23%
  Sinh Lực 39
  Làm Chậm 40%
  Thể Lực 195
  Thân Pháp 6
  Giày
  TĐDC 33%
  TGTĐ 40%
  Sinh Lực 138
  Kháng Băng 22%
  Nội Lực 84
  Dây chuyền AB
  AB KTC 20%
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 183
  Kháng Băng 30%
  Sinh Lực 142
  Nhẫn AB
  AB Nội Lực 200
  Kháng Hỏa 30%
  Sinh Lực 119
  Ngọc bội AB
  AB Nội Lực 182
  Kháng Độc 30%
  KTC 5%
  Vũ khí
  Sinh Lực 331
  TĐĐ 37%
  Kỹ Năng + 1
  Băng Sát 258
  Nội lực 369
  Kỹ Năng + 2
   
  NM QN Miss
  Trang bị Option
  Nón
  Liên Đấu 
  Sinh Lực 49
  PTVL 30 %
  Bao tay
  Thể Lực 32
  Làm Chậm 40%
  Nội Lực 34
  PTVL 22%
  Sinh Lực20
  Áo
  Liên Đấu 
  PH 50
  Sinh Lực 199
  Đai lưng
  Nội Lực 123 
  PTVL 25%
  Sinh Lực 34
  Làm Chậm 40%
  Giày
  Sinh Lực 70
  Kháng Lôi 29%
  TĐDC 40%
  CHST 12%
  Thể Lực8
  Dây chuyền 
  Thể Lực 184
  Kháng Lôi 4%
  KTC 20%
  Nhẫn
  Nội Lực 66
  Kháng Lôi 25%
  Thể Lực 108
  CHST 13%
  Nhẫn
  PHTL 7
  Kháng Băng 20%
  Thể Lực 136
  TGTĐ 20%
  Ngọc bội
  Sinh Lực -22
  TĐĐ 38%
  Sinh Khí -3
  Băng Sát 157
  Kỹ Năng + 3
  Kỹ Năng + 3
  Vũ khí
  TLCK 241
  Làm Chậm 40%
  Sinh Lực 83
  HSNC 17
  TĐĐ 30%
   
  CB Sáu Bảnh
  Trang bị Option
  Nón
  Kim Quang 
  Bao tay
  Nội Lực 13 
  Thân Pháp 6
  Sinh Lực 108
  Làm Chậm 40%
  Thể Lực 75
  PTVL 18%
  Áo
  Phục Hồi 40
  Kháng Hóa 19%
  Sinh Lực 116
  Thời Gian Choáng 40%
  Nội Lực 44
  Đai lưng
  Kim Quang 
  Giày
  Sinh Lực 91
  PTVL 25%
  TĐDC 29%
  Thân Pháp 2
  Thể Lực 23
  Làm Chậm 40%
  Dây chuyền
  AB KTC 20%
  Kháng Lôi 5%
  Nhẫn
  AB Nội Lực 139
  Kháng Băng 30%
  Sinh Lực 128
  Nhẫn
  AB Nội Lực130
  Kháng Hỏa 30%
  Sinh Lực 128
  Ngọc bội
  AB Nội Lực 146
  Kháng Độc 30%
   
  Vũ khí
  STVL 89%
  STVL 44
  Hút 8%
  Báng Sát 118
  TĐĐ 35%
   Kỹ Năng + 1
  TN Hoàng Thiên
  Trang bị Option
  Nón
  Nội Lực 15
  Làm Chậm 40%
  Sinh Lực 75
  PTVL 21%
  Bao tay
  Thể Lực 7
  TGTĐ 30%
  Sinh Lực 52
  Kháng Băng 25%
  Áo
  Phục Hồi 40
  Kháng Băng 22%
  Sinh Lực 135
  TGTĐ 20%
  Nội Lực 16
  Đai lưng
  Nội Lực 48
  Làm Chậm 40%
  Thể Lực 16
  PTVL 22%
  Sinh Lực 14
  Thân Pháp 5
  Giày
  Sinh Lực 169
  TĐDC 57%
  Kỹ Năng + 2
  Kháng Băng 26
  Nội Lực 160
  Kỹ Năng + 1
  Dây chuyền
  AB KTC 20%
  Kháng Lôi 7%
  Nhẫn
  AB Nội Lực 134
  Kháng Băng 30%
  Sinh Lực 133
  Nhẫn
  AB Nội Lực 141
  Kháng Hỏa 30%
  Sinh Lực 136
  Ngọc bội
  AB Nội Lực 174
  Kháng Độc 30%
  KTC 5%
  Vũ khí
  STVL 66%
  STVL 33
  TLCKCX 307
  Băng Sát Ngoại Công 117
  TĐĐ 39%
   
  VĐ Trung Tướng
  Trang bị Option
  Nón
  Định Quốc Liên Đấu
  Bao tay
  Định Quốc Liên Đấu
  Áo
  Định Quốc Liên Đấu
  Đai lưng
  Định Quốc Liên Đấu
  Giày
  Định Quốc 
  TĐDC 43%
  Sinh Lực 187
  Dây chuyền
  Sinh Lực157
  Kháng Băng 23%
  Nội Công 13
  PTVL 21%
  Kháng Lôi 40%
  KTC 17%
  Nhẫn
  Nội Lực 92
  Kháng Hỏa 24%
  Sinh Lực 132
  Sinh Khí 3
  Thể Lực 25
  Choáng 40%
  Nhẫn
  Nội Lực 104 
  Làm Chậm 40%
  Sinh Lực 149
  Thân Pháp 2
  Ngọc bội
  Sinh Lực 150
  Kỹ Năng + 3
  Kỹ Năng + 3
  Kháng Độc 26%
  Nội Lực 395
  Kỹ Năng + 2
  Vũ khí
  TLCKCX 111
  Lôi Sát Nội Công 199
  Thể Lực 39
  Kháng Băng 5%
  Nội Lực 25
  CL Thoái Phong
  Trang bị Option
  Nón
  Nội Lực 57
  PTVL 23%
  Sinh Lực 46
  Làm Chậm 40%
  Bao tay
  Nội Lực 105
  Thân Pháp 5
  Sinh Lực 93
  PTVL 17%
  Thể Lực 18
  Làm Chậm 30%
  Áo
  Kim Quang
  Đai lưng
  Nội Lực 41 
  Thân Pháp 4
  Thể Lực 55
  Làm Chậm 40%
  Sinh Lực 126
  PTVL 25%
  Giày
  TĐDC 35%
  Choáng 40%
  Nội Lực 16
  Sinh Khí 11
  Sinh Lực 14
  Kháng Hỏa 22%
  Dây chuyền
  AB KTC 20%
  Kháng Lôi 7%
  Nhẫn
  AB Nội Lực 153
  Kháng Băng 30%
  Sinh Lực 103
  Nhẫn
  AB Nội Lực 200
  Kháng Hỏa 28%
  Sinh Lực 156
  Ngọc bội
  AB Nội Lực 172
  Kháng Độc 30%
  KTC 5%
  Vũ khí
  Hút 7%
  STVT 50
  STVL 73%
  Băng Sát 96
  TĐĐ 38%
  Kỹ Năng + 3