Bài viết | Bá Vương Tinh
  Hình Ảnh Và Thông Tin 06 Bộ Vũ Khí Bá Vương Mới
  (GIỐNG RƯƠNG NGŨ HÀNH BÁ VƯƠNG - DÙNG CHÌA KHÓA BÁ VƯƠNG ĐỂ MỞ RƯƠNG)


   Vũ Khí Hệ Kim
   
  THUỘC TÍNH

  HÌNH ẢNH


   Vũ Khí Hệ Mộc
   
  THUỘC TÍNH

  HÌNH ẢNH

   Vũ Khí Hệ Hỏa
   
  THUỘC TÍNH

  HÌNH ẢNH


   Vũ Khí Hệ Thổ
   
  THUỘC TÍNH
   
  HÌNH ẢNH

   Trang Bị Hệ Thủy Ngoại Công
   
  THUỘC TÍNH
   
  HÌNH ẢNH


   Vũ Khí Hệ Thủy Nội Công
   
  THUỘC TÍNH
   
  HÌNH ẢNH