Bài viết | Bá Vương Tinh
    • Kim Nguyên Bảo Giá 10 (1.000.000đ = 1000KNB)
    • Nạp từ 1.000.000đ được tặng thêm 100 kim nguyên bảo khóa (sử dụng tại shop KNB khóa tại thần bí thương nhân Tương Dương)
    • Mốc tặng thêm được tính theo từng triệu (ví dụ nạp 1 triệu nhận được 1000KNB thường và 100KNB khóa - nạp 1 triệu 9 vẫn chỉ nhận được thêm 100KNB khóa)
    • Lưu ý: ngoài các tài khoản trên ảnh công bố, nếu quý nhân sĩ nạp vào các tài khoản khác chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm