Bài viết | Bá Vương Tinh
  • Cấp 40 được tham gia hoạt động
  • 01 ngày 30 nhiệm vụ
  • Được sử dụng tối đa 10 cái lệnh bài hoàn thành dã tẩu/ngày
  • Hoàn thành chuỗi 10 nhiệm vụ không hủy nhận 10 KNB khóa và 1 tiên thảo lộ (khóa)
  • Hoàn thành chuỗi 20 nhiệm vụ không hủy nhận 10 KNB khóa và 1 tiên thảo lộ (khóa)
  • Hoàn thành chuỗi 30 nhiệm vụ không hủy nhận 10 KNB khóa và 2 tiên thảo lộ (khóa)
  Mốc Vật Phẩm
  1000 Thủy Tinh
  2000 Tẩy Tủy Kinh
  3000 Võ Lâm Mật Tịch
  4000 Trang Bị Định Quốc
  5000 Trang Bị An Bang
  8000 Hoàng Kim Môn Phái