Bài viết | Bá Vương Tinh
   Thời Điểm Áp Dụng
  • Sau bảo trì thứ 05 ngày 21/10/2021

   Nội Dung

   
  Phần Thưởng Mặc Định Boss Rơi
  02 mảnh An Bang
  03 mảnh Định Quốc
  02 Thủy Tinh
  02 Tinh Hồng Bảo Thạch
  02 Thiết La Hán
  02 Quế Hoa Tửu
  02 Thiên Sơn Bảo Lộ
  01 Lễ Bao Phi Tốc
  01 Lễ Bao Đại Lực
   
  Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Boss Rơi
  Rương Vũ Khí Ngũ Hành
  https://bavuongtinh.net/bai-viet/ra-mat-06-bo-trang-bi-vu-khi-ba-vuong-moi.html
  Rương Ngũ Hành
  Rương Nhu Tình
  Rương Hiệp Cốt
  Trang Bị An Bang
  Trang Bị Định Quốc
  Huyền Chân Đơn
  Đá Trùng Luyện
  Nhất Kỹ Càn Khôn Phù
  Không Rơi Gì